Werkwijze Supervisie

Intake

Voordat we een supervisietraject gaan starten vindt er een intake plaats. Indien er sprake is van een duo of groepssupervisie, is de intake met zijn allen.
Tijdens dit gesprek gaan we nader kennismaken met elkaar en kijken of ik de juiste persoon ben voor jou/jullie. Tevens staat de werkervaring, kijk op supervisie en de leervraag centraal.

Op basis van de intake bepalen we of we met elkaar verder gaan.

Een supervisietraject

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 bijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal personen die deelnemen wordt de duur van de bijeenkomst bepaald.
Richtlijnen hierbij zijn: een individueel traject à 1.5 uur per bijeenkomst, duo à 2 uur per bijeenkomst en bij een groepssupervisie is dat 2.5 uur per bijeenkomst.
Het supervisie traject kan op locatie plaatsvinden. Als er geen geschikte ruimte is kan het ook bij mij thuis plaatsvinden. 

Supervisie is alleen voldoende lerend indien er actief gebruik wordt gemaakt van werkmateriaal. Het werkmateriaal bestaat uit schriftelijke reflectieverslagen en werkinbreng uit de praktijk. De reflectieverslagen moeten uiterlijk een week na de bijeenkomst per mail verstuurd zijn aan de supervisor en mede supervisanten. De inbreng minimaal 3 werkdagen van tevoren. Hierbij opgemerkt dat actuele zaken ten alle tijden voorrang hebben als inbreng. Dit kan mondeling in de bijeenkomst worden toegelicht.

Als de verslagen niet op tijd binnen zijn, zal de zitting geen doorgang hebben en in overleg worden verschoven.

Aan het einde van de startfase, in de derde supervisiezitting, vindt er een zogenaamde “klikevaluatie” plaats. Hierin wordt uitgesproken of er voldoende vertrouwen is en er een zinvolle werkrelatie kan ontstaan. Is dit niet het geval, dan wordt in overleg de supervisie afgebroken.

Halverwege vindt de tussenevaluatie plaats. Hiervoor schrijf je een verslag gericht op de bevindingen tot nog toe, het behaalde leerrendement en (mogelijke) aanpassing van leerdoelen.

De laatste bijeenkomst staat in het teken van een van afronding; eindevaluatie en afscheid nemen. Ook hiervoor schrijf je een eindverslag.

Privacy

Triales houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze zijn vastgelegd in de privacy statement. Klik hier voor meer informatie.

Het betreft onder andere de regels met betrekking tot het vastleggen van persoonsgegeven, verslaglegging en geheimhoudingsplicht over hetgeen in de bijeenkomsten is besproken. 

Een uitzondering hierop is als de supervisor in verband met haar eigen functioneren meent te moeten overleggen met collega’s (b.v. in intervisie-verband), dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan beroepsmatige geheimhouding gebonden zijn. In dergelijke gevallen dient de supervisor de privacy van degene waarop het overleg of consultatie betrekking heeft, te waarborgen en zal de casus anoniem ingebracht worden.

Bij een duo en groepssupervisie wordt van supervisanten onderling verwacht dat de inhoud van supervisie niet buiten de bijeenkomsten openbaar gemaakt wordt en er discreet en met respect met persoonlijke informatie omgegaan wordt.

Geregistreerd supervisor

Sinds 2014 ben ik geregistreerd supervisor bij de LVSC*.
Als jij een supervisie wilt gaan volgen in het kader van herregistratie van eigen beroepsvereniging, kan ik hier de desgevraagde verklaring voor afgeven. Hierbij in achtnemen dat het supervisietraject minimaal 10 bijeenkomsten moet bevatten.

* De LVSC staat voor Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching en is de beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde. Klik hier voor meer informatie.

Klachtenregeling

Bij klachten hanteren wij de klachtenregeling van de LVSC. Deze regeling is bij ons, maar ook bij de LVSC opvraagbaar. Klik hier voor meer informatie.

Kosten

Intake : €35,-
Individueel traject: 1,5 uur à € 110,- per bijeenkomst   
Duo: 2 uur à €85,- per persoon per bijeenkomst 
Groepssupervisie: 2,5 uur à €75,- per persoon per bijeenkomst
De prijzen zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging en afgeven van verklaring.
De Prijzen zijn inclusief 21% btw.

Scroll naar boven